Boekhoudkantoor: header Nederlands
Boekhouding

Fiscaliteit

Beheer

Riddersstraat 40 b 1

1800 Vilvoorde

T + F: 02-613.48.89


Nuttige informatie voor belastingplichtigen:

Boekhoudkantoor: info Nederlands

Voorafbetaling: zoals u weet dient iedere zelfstandige of vennootschap de belasting op zijn voorziene winst vooraf te betalen. Zoniet wordt een belastingvermeerdering toegepast, die logisch is, gezien de afrekening meestal een jaar later gebeurt.

Hoe vlugger u betaalt, hoe hoger het belastingvoordeel. U kan ook makkelijk en goedkoop via uw bankier een voorafbetalingskrediet afsluiten.

Bedrijfsvoorheffing: diegene die werken via vennootschap dienen een maandelijkse wedde aan zichzelf toe te kennen. Deze wedde bespreekt u best vooraf met ons; wij bepalen dan ook het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat per kwartaal dient betaald te worden, alsook zorgen wij voor de kwartaalaangifte B.V. en de nodige fiches (uitgezonderd zij die dit al laten regelen door een sociaal bureau). U dient minimaal aan één zaakvoerder een bruto-loon van 36.000,00 € (*) toe te kennen, indien u nog wenst te genieten van het verminderd tarief.(24,98% (*)), tenzij uw winst lager ligt.

Personeel: alle formaliteiten inzake personeel verlopen best via een sociaal bureau; dienaangaande hebben wij ook goede contacten met alle sociale bureaus.

Bewaarplicht: alle facturen, rekeninguittreksels, ticketten, offertes, … kortom alle beroepsmatige stukken dient u minimaal 7 jaar te bewaren. Wij raden zelfs aan om alles te blijven bewaren, desnoods in een grote archiefdoos op zolder.

Alle afdrukken, balansen, archieven, … van meer dan drie jaar oud geven wij mee met de klant in een doos, opnieuw dus te bewaren op de maatschappelijke zetel.

Bewaren is dus uw plicht!

Kasboek: diegene die met dagontvangsten werken (horeca, bakker, beenhouwer, winkel, …) dienen dagdagelijks hun dagontvangsten te noteren. Deze zijn meestal gebaseerd op een kasticket (Z-totaal) die u dient te bewaren voor eventuele controle.

Daarnaast wordt ook een kasboek dagdagelijks bijgehouden, waarbij u de dagontvangsten noteert alsook de kasuitgaven en stortingen naar de bank. Deze dagontvangsten en kasboeken plakt u dan best in een A4-schriftje, teneinde onnodige discussies met de controleur te vermijden.

Voor meer info of voorbeelden neemt u best contact op met ons.

Leningen: van al uw (nieuwe) leningen dient u ons steeds een aflossingstabel te bezorgen!

1-manszaak of vennootschap: als zelfstandige in België werkt u als eenmanszaak of via vennootschapsvorm. U kan ook steeds naar vennootschap overschakelen, met alle voor- en nadelen vandien.

Voor een uitgebreide bespreking inzake uw dossier kan u steeds een afspraak maken.

Op fiscaal gebied dient u toch wel minstens 40.000,00 € (*) winst te hebben vooraleer een fiscaal voordeel te genieten.

Sociale bijdragen: elk kwartaal betaalt u sociale bijdragen; deze worden berekend op uw inkomen van drie jaar terug. Voor starters worden er minima gehanteerd; starters die onmiddellijk redelijke winsten behalen raden wij aan spontaan meer te betalen.

Deze bedragen minimaal 650 € (*) en maximaal 3.400 € (*) per kwartaal. Ook de medewerkende echtgenotes dienen te worden aangesloten.

In bijberoep kan men de bijdragen beperken tot 60 € (*) per kwartaal, op voorwaarde dat de winst beperkt is en u minimum part-time als arbeider of bediende werkt (ong. 18u/week).

BTW: iedere BTW-belastingplichtige dient een BTW-aangifte in te dienen tegen: - 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/12 met betrekking tot de activiteiten van het verlopen kwartaal.

Zaken die een jaaromzet behalen van meer dan 1.000.000 € (*) dienen een maandelijkse BTW-aangifte in te dienen.

U dient alle facturen en uittreksels van het verlopen kwartaal voor de 10de van het betreffende kwartaal bij ons binnen te brengen. Zoniet kunnen wij geen tijdige BTW-aangifte meer garanderen.

De BTW betaling gebeurt ook tegen de 20ste. U dient ook BTW-voorschotten te betalen, telkens gelijk aan 1/3 van het bedrag van het vorige kwartaal. Wij bezorgen u elk kwartaal telkens een brief met de te betalen BTW en de te betalen voorschotten.

Niet betaling binnen de maand betekent een verhoging van 10% (*) alsook intresten; respecteer dus de termijnen en betaal op tijd; de BTW is een slechte financier.

Hoe betaalt u BTW? Het adres hiervoor is:

BTW ontvangsten Brussel

Rekening : 679-2003000-47

VERPLICHTE REFERTE te gebruiken (telkens dezelfde - zie BTW brief – BTW nummer met 0 ervoor en twee getalen erna). Klik hier om uw gestructureerde mededeling voor betalingen aan BTW-Ontvangsten te berekenen.

Klopt uw adres, activiteit of rekeningnummer nog?

Belastingen: elk jaar ontvangt u ook een aanslagbiljet in de personenbelasting; vennootschappen ontvangen een apart aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting. Deze legt u aan ons voor; best bewaart u daarvan een kopie voor uzelf gezien u deze bijvoorbeeld jaarlijks moet voorleggen voor de kinderopvang. Wij controleren het aanslagbiljet; eventueel bezwaar dient binnen de zes maanden te gebeuren.

U ontvangt ook elk jaar de belastingsaangifte (bruine enveloppe); gelieve deze ook onmiddellijk aan ons te bezorgen.

U dient ons steeds ook alle attesten (bank, kinderopvang, sociale bijdragen, verzekeringen, …), loonfiches,… te bezorgen.

Verzekeringen: wij raden u aan om met een professionele makelaar al uw polissen te overlopen en ervoor te zorgen dat u voor alles verzekerd bent. Zo bent u best verzekerd voor oa. brand, arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, auto, familiale, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, levensverzekering, enz…

Als zelfstandige beseft u dat u zelf zal mogen zorgen voor uw pensioen. Daarom raden wij iedere klant aan de volgende ‘verzekeringen’ (= beleggingen) aan te gaan, gezien ze fiscaal toch ferm gesubsidieerd worden. 1. Pensioensparen: per partner 830 € (*) 2. VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen): max. ong 2.500 € (*) 3. Groepsverzekering of Individuele pensioentoezegging (IPT): enkel voor vennootschappen

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat u deze best zo snel mogelijk afsluit om voor een stuk op kosten van de staat uw toekomstig pensioen te voorzien.

Vrijblijvend kunnen wij u steeds door een professioneel makelaarskantoor uw polissen laten herbekijken of optimaliseren; zo kan u vergelijken met uw bestaande toestand en de nodige conclusies trekken.

Indien interesse contacteert u ons.

Facturatie: wij werken in principe met een forfaitair facturatiesysteem, per maand, per kwartaal en nog een saldofactuur bij afsluiting van het boekjaar. Zo weet u steeds hoeveel wij u kosten en hoeft u niet ‘bang’ te zijn om ons te contacteren of eens te bellen.

Belastingcontroles, overlatingen, nieuwe zaken … rekenen wij afzonderlijk aan.

Wij menen te mogen zeggen dat ons ereloon onder het gemiddelde ligt, dankzij de beperkte loonkosten en algemene kosten. Gezien de constante uitbreiding van ons kantoor kunnen wij enkel nog werken voor de klanten die tijdig hun facturen aan ons vereffenen; desgevallend kan u ons altijd een afbetalingsplan voorstellen.

Wij merken in de praktijk dat slechte betalers ook meestal de zaken zijn die slecht beheerd worden en als zodanig niet meer uit die vicieuze circel geraken; contacteer ons tijdig zodat we kunnen helpen.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen inzake dossiers die steeds laattijdig betalen of hun boeken niet of maar gedeeltelijk binnen brengen.

Formaliteiten: Statuten: 'oude’ vennootschappen dienden in principe hun statuten te laten aanpassen aan de euro en de nieuwe vennootschappenwet. Contacteer indien nodig uw notaris om dit te laten nazien. Reken op een kostprijs van 600 € (*).

Kruispuntbank Ondernemingen (KBO –vroegere handelsregister): klopt uw adres nog, zijn er nieuwe vestigingen, enz.

Jaarrekening: ieder jaar dient de BVBA of NV zijn jaarrekening neer te leggen op electronische wijze. Daartoe moet ook een neerleggingskost betaald te worden. Iedere vennootschap dient daarom deze kost vooraf te betalen op het speciaal door ons geopend rekening nummer, zijnde het bedrag van 140,79 € (*), met vermelding van naam en jaarrrekening JJJJ, en dit ten laatste tegen 15/06 van het daar op volgende jaar.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd.

(*) Alle vermelde bedragen en / of percentages kunnen wijzigen ten gevolge van een veranderende wetgeving.